Pa lăng cáp điện hyundai di chuyển dầm đơn 1 tấn, 2 tấn, 3 tấn, 5 tấn..., palang cáp điện hyundai di chuyển dầm đôi 2 tấn, 3 tấn, 5 tấn, 10 tấn

Phân phối pa lăng cáp điện di chuyển Hàn Quốc gồm: Pa lăng cáp điện Hyundai Hàn Quốc

+ Palang cáp điện hyundai di chuyển dầm đơn: pa lăng cáp điện hyundai dầm đơn 2 tấn ( Model: H2T-6), pa lăng cáp điện hyundai dầm đơn 3 tấn ( Model: H3T-6), pa lăng cáp điện hyundai dầm đơn 5 tấn ( Model: H5T-6), pa lăng cáp điện hyundai dầm đơn 7.5 tấn ( Model: H7.5T-12), pa lăng cáp điện hyundai dầm đơn 10 tấn ( Model: H10T-12),...

+ Palang cáp điện hyundai di chuyển dầm đôi: pa lăng cáp điện hyundai dầm đôi 3  tấn ( Model: H3D-9), pa lăng cáp điện hyundai dầm đôi 5 tấn ( Model: H5D-9), pa lăng cáp điện hyundai dầm đôi 10  tấn ( Model: H10D-9),..

 

.PA LĂNG CÁP ĐIỆN HYUNDAI DI CHUYỂN 1 TẤN, 2 TẤN, 3 TẤN, 5 TẤN, 7.5 TẤN

PA LĂNG CÁP ĐIỆN HYUNDAI DI CHUYỂN 1 TẤN, 2 TẤN, 3 TẤN, 5 TẤN, 7.5 TẤNPA LĂNG CÁP ĐIỆN HYUNDAI DI CHUYỂN 1 TẤN, 2 TẤN, 3 TẤN, 5 TẤN, 7.5 TẤN

PA LĂNG CÁP ĐIỆN HYUNDAI DI CHUYỂN 1 TẤN, 2 TẤN, 3 TẤN, 5 TẤN, 7.5 TẤN